گواهینامه PDA

گواهی های صلاحیت انجام آزمایش پرسنل کلیدی این مهندسان مشاور، 

اخذ شده از موسسه PDI