شمع کوبی

انواع آزمایش­های دینامیکی شمع

آزمایش­های با تغییر شکل نسبی کوچک (Low Strain Dynamic Test)          یا PIT (Pile Integrity Test)

قابل انجام بر روی شمع های بتنی (درجاریز یا کوبشی)

جهت دستیابی به اطلاعاتی نظیر:

عمق واقعی شمع

تغییرات سطح مقطع شمع در طول آن (کاهش یا افزایش سطح مقطع در اثر ریزش خاک یا ورود بتن به لایه های سست خاک

تخمین حجم بتن ریخته شده

شناسایی شکستگی یا آسیب در طول شمع

آزمایش­های با تغییر شکل نسبی بزرگ (High Strain Dynamic Test)          یا PDA (Pile Dynamic Analysis)

قابل انجام بر روی کلیه شمع های کوبشی فولادی و بتنی و درجاریز بتنی

جهت دستیابی به اطلاعاتی نظیر:

ظرفیت باربری جداره و نوک شمع، (ظرفیت فشاری و کششی)

توزیع باربری اصطکاکی در طول شمع،

شناسایی شکستگی یا آسیب در طول شمع 

کارایی چکش کوبش شمع، تنش‌های کوبش و مشخصات دینامیکی شمع