درباره خاک سازه صنعت مکانیک

  با توجه به شدید تر شدن تحریم ها طی چند سال اخیر که سبب عدم ورود تجهیزات به ایران و توجه بیشتر دولت به تولید ملی که سبب مقابله مستقیم با تحریم ها می باشد، این شرکت با توجه به احساس وظیفه درقبال این تصمیم ملی و کمک به بومی سازی اقدام به ایجاد بستری برای طراحی ،ساخت و نوآوری درجهت پدید آوردن محصولات نوین در قسمت ساخت قطعات می نماید تا بتوان با این کار خود اقدامی برای موفقیت بیشتر کشور عزیزمان باشد.


ما میخواهیم ومیتوانم